Website creation by: Michael Verdicchio
Site hosted by: Icepage



Generella texter

När vi definierar en text som en generell text innebär detta ingen degradering av arbetet. För även om texten inte omedelbart platsar i en av våra andra, ganska snäva kategorier, är den viktig för den kund som har skickat den till oss. Och den får samma noggranna uppmärksamhet som alla andra texter vi arbetar med.

Man kan se på en del av dessa texter som en återkoppling till gamla tiders översättare, till korrespondenter. Vad vi pratar om är affärsbrev, protokoll, intern kommunikation, rapporter av olika typer, tidningsartiklar och dylikt.

En annan grupp av dessa texter är i grunden journalistiska – allt från personaltidningar och kundkommunikation till produkt- och företagsspecifika informationsjournaler. Dessa kräver en kombination av kunskap och kreativitet, av noggrannhet och ledig stil. För detta behövs en ganska unik blandning av färdigheter i en och samma översättare.

Ännu en grupp omfattar icke-tekniska informationstexter som t.ex. vägbeskrivningar, konferensprogram och semesterpaket, samt motivationstexter.

Som vi sa – alla texter som inte passar in i våra snäva specialitetskategorier, placerar vi här och söker rätt översättare för – språkliga generalister med brett register.