Website creation by: Michael Verdicchio
Site hosted by: IcepageParlamentarisk ordlista

Dessa parlamentariska ordlistor är ett resultat av Sven Boreis mångåriga arbete inom ett stort antal organisationer och föreningar, både i USA och Sverige. Grundkällorna är Robert’s Rules of Order, samt ett antal svenska sammanträdesvägledningar och svenska kommunalreglementen.

Det är svårt att åstadkomma direkta översättningar mellan det svenska och det engelska systemen eftersom mötesfilosofin skiljer sig markant. Detta är då ett försök som kommer att justeras allt eftersom kommentarer och reaktioner skickas in.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ST U V W X Y Z Å Ä Ö
SVENSKA
ENGLISH
A
ad-hocutskott ad-hoc committee
artighetsomröstning courtesy votes
avbrott recess
avbryta interrupt
avgöra clinching a motion
avgöra/utslagsröst break a tie
avgörande/beslut  ruling
avskeda (ett utskott/nämnd) dismiss (a committee)
avsluta/stänga closing nominations
avtacka (ett utskott/nämnd) discharge a committee 
B

begränsa/inskränka limit debate 
begära/efterlysa call for 
behandling/övervägande consideration
bordlägga (US/presentera motion (GB) lay on table
C

clôture (infomell), nog med diskussion close debate
clôture/tvångsavslutning closure 
D

dagordning agenda
order of the day
order of business 
dekorum propriety
deltagarna, ledamöterna floor, the
den aktuella frågan (begära hantering av) previous question, move the
den som yrkar mover
diskussion discussion
diskutera/överväga debate
domförhet, beslutsförhet quorum
dra tillbaka withdraw a motion 
E

ej tillåten   proscribed  
emot   opposed  
enhällig votering   unanimous vote  
enhälligt bifall   consent without vote  
erkännande/ge ordet till   recognition  of speaker  
ersättande motion   substitute motion  
F

fastställa tidspunkten för nästa sammanträde   fix time of next meeting  
formell (registrerad) votering   division  
få ordet/ ta till orda   take the floor  
föra frågan/ha ordet   have the floor  
föreliggande eller aktuella frågan   question under consideration  
föreskriftstillägg   amend rules  
företrädande motion   privileged motion  
förhalande, okynnes   dilatory  
förnyat övervägande/ förnyad omprövning   reconsider a motion  
församling(en)   assembly  
förtidig premature motion  
G

gilla/vara för   favor  
givna föreskrifter/ reglemente general orders  
godtaga/godkänna ett överklagande   Sustaining an appeal 
H

hemlig röstning   secret ballot  
huvud/urmotion   primary motion  
håller sig inte till saken/avviker   out of order  
I

inregistrering/uppräkning   tabulation  
instämma   seconding a nomination  
invald   elected  
invänder mot   objection to
invändning   objection  
J

justera protokollet check the minutes
K

kallelse   notice for a meeting  
kassör   treasurer  
klassificering/rangordning   classification of motions  
konstituerande sammanträde   first meeting (of the new Board)  
konstituerande sammanträde; stadgeenligt möte   statutory meeting  
kontroverser/tvister   controversies  
kräva omedelbar omröstning   move the previous question
kräva upplysning   rising to a point of information  
L

ledamöter/ombud representatives  
lämna (ordet) till   call on  
lämna ifrån sig (talerätten)   yield the floor  
M

majoritet   majority  
medlemmar/ledamöter/ombud members  
motion/yrkande   motion  
(motionen) har bifallits   carried  
motverka   interfere  
muntlig omröstning   voice ballot
voting by voice  
N

nominera   make a nomination  
nominering   nominations  
O

oavgjord omröstning   tie vote
okvalificerat motion   unqualified motion  
omröstning   voting
omröstning genom att resa sig   standing ballot
voting by standing
omröstning genom handvisning   voting by show of hands
omröstning, efter votering move the previous question
omröstning, jag kräver omedelbar   Question! 
call the question
omtvistligt   debatable
omvända   reverse an action
ordet, få   get the floor
ordet, ta   take the floor
ordförande   Chairman
Chair
the chair
presiding officer  
ordförandeskap   chairmanship
ordning order  
ordningsfråga   point of order  
P

parliamentarisk   parliamentary  
parliamentarisk förfrågning/ordningsfråga   parliamentary inquiry  
parliamentarisk procedur   parliamentary procedure
parliamentarisk strategi   parliamentary strategy  
permanent/ständigt utskott   standing committee  
presidera/sitta som ordförande   presiding
presidiet, gruppens funktionärer   officers  
procedur   procedure  
propositionsordning order of questions
protokoll   minutes  
på obestämd tid   indefinitely  
pågående motion   pending motion  
R

rang/klasser av motioner/yrkande   classes of motions  
rangordning

Rangordning av motioner och yrkanden är en komplicerad sak. Grundidéen är att om en huvudfråga har tagits upp, så måste den hanteras. Under tiden den hanteras can bara ordningsfrågor och krav på avbrott (adjournering) tas upp. Mellan huvudfrågor kan andra procedurella yrkanden göras enligt ordförandens bedömning.

precedence of motions
order of motions 

The order of motions as presented in Robert’s Rules of Order is rather complicated. Basic is that if a main motion has been presented, it must be dealt with. Only points of order and requests for recess have precedence. Between main motions other procedural motions can be made, such as to adjourn.

rapport/redogörelse/berättelse   report  
rapportera/redogöra/avge berättelse/anmäla   reporting  
reglemente   standing rules  
remittera/överlämna   refer a question
commit to committee  
rådlighet(en)   advisability  
röst   vote  
rösträknare   teller  
röstsedel   ballot  
röstövervikt/ pluralitet   plurality  
S

sammankalla  

call a meeting  
sammanträde   meeting  
sekreterare   secretary  
sekundant   seconder  
sekundera   second
seconding a motion
skriftlig röstning   written ballot  
skriftligt omröstning   voting by written ballot
stadgar, förenings   by-laws  
(stiftelse)urkund   constitution  
stå för att rapportera rise to report  
ställa på framtiden   adjourn indefinitely  
stödjande/anhängande motion   subsidiary motion  
särskilda föreskrifter  

special orders

T

talarlista  

speakers list  
tillerkänna (en annan rätten att yttra sig utan att lämna ifrån sig talerätten)   yield the word  
tillsvidare upphäva reglementet   suspend the rules  
tillsättning/utnämning   appointment of  
tilläggsförändring amend amendment  
tilläggstillägg   appendage motions  
U

undantränga  

supersede
underordnad/härledd motion secondary motion  
underordnad motion incidental motion  
uppdragsutskott   special committee  
upphäva   rescind an action  
upplösning   dissolution of assembly  
uppskjuta till en bestämd tidspunkt   postpone definitely  
uppskjuta till en obestämd tidspunkt   postpone indefinitely  
utan votering/med akklamation (enhälligt bifall)   acclamation  
utskott (nämnd)   committee  
utskottsutlåtande   committee report  
utskottsutlåtande/rapport lagt som en motion   committee report as a motion  
V

val   elections  
valberedning   nominating committee  
vara beslutsför   constitute a quorum  
väcka en företrädande fråga   rise to a question of privilege  
väcka en ordningsfråga   rise to a point of order  

väcka en motion, yrka en motion 

Det finns två typer av yrkanden – substansiella och procedurella. Den första typen innehåller ett förslag av någon typ och anses en huvudmotion, medan den andra refererar till hur förslaget ska hanteras, ändras eller tilläggas. Procedurella motioner (yrkanden) syftar också till hur själva mötet fortgår. 

make a motion

There are two kinds of motions – substantial and procedural. The first contains a proposal of some sort and is considered a main motion, while the second refers to how the proposal is to be dealt with or amended. Procedural motions can also have to do with how the meeting proceeds.

Y

yrka att bordlägga  

motion to table  
yrka avslag urge defeat of motion  
yrka på omröstning   call for a vote (on a question)  
Å

ålagd/stadgad/ föreskriven  

prescribed action  
återföra till dagsordningen   call to order  
återkalla   repeal a motion  
återremittera   recommit  
återuppta   bring from table  
återuppta   take from table  
återuppväcka   renew a motion  
Ä

ämbete/ förtroendepost  

office 
ändra/lägga till   amend generally  
ändring/tillägg   amendment  
är i ordning   in order  
ärende   business before the body  
ärende business at hand  

Ö

öppen nominering  

open nominations  
öppen röstning/handuppsträckning   hand ballot  
öppna sammanträdet   call a meeting to order  
överklaga/vädja   appeal a ruling of  chair