Website creation by: Michael Verdicchio
Site hosted by: IcepageParliamentary vocabulary

The following word list is the result of Sven Borei's many years of involvement in a large number of Swedish and American organizations and associations. The basic sources are Robert’s Rules of Order and several Swedish language meeting guides, as well as Swedish municipal meeting rules.

It is difficult to do direct translations between the English and Swedish systems as they are quite different in their basic philosophies. This is a working attempt, one which will be adjusted as comments and reactions come in.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ENGLISH
SVENSKA
A
Acclamation utan votering/med akklamation (enhälligt bifall)
Ad-hoc committee ad-hocutskott
Adjourn definitely ajournera, avsluta sammanträdet
Adjourn indefinitely ställa på framtiden
Advisability rådlighet(en)
Agenda dagordning
All in favor of  alla som röstar för
Amend amendment  tilläggsförändring
Amend generally  ändra/lägga till
Amend rules  föreskriftstillägg
Amendment  ändring/tillägg
Appeal a ruling of  chair  överklaga/vädja
Appendage motions  tilläggstillägg
Appointment of  tillsättning/utnämning
Assembly  församling(en)
B
Ballot  röstsedel 
Break a tie  avgöra/utslagsröst
Bring from table  återuppta
Business at hand  ärende
Business before the body  ärende
By-laws  stadgar, förenings
C
Call a meeting  sammankalla
Call a meeting to order  öppna sammanträdet
Call for  begära/efterlysa
Call for a vote (question)  yrka på omröstning
Call on  lämna (ordet) till
Call to order  återföra till dagsordningen
Carried  (motionen) har bifallits
Chair; Chairman  ordförande
Chairmanship  ordförandeskap
Check the minutes  justera protokollet
Classes of motions  rang/klasser av motioner/yrkande
Classification (of motions)  klassificering/rangordning
Clinching a motion  avgöra
Close debate  clôture (informell), nog med diskussion
Closing nominations  avsluta/stänganominering
Closure  clôture/tvångsavslutning
Commit to committee  remittera
Committee  utskott (nämnd)
Committee report  utskotts/nämndutlåtande
Committee report as a motion  utskottsutlåtande/rapport lagt som en motion
Consent without vote  enhälligt bifall
Consideration  behandling/övervägande
Constitute a quorum  vara beslutsför
Constitution  (stiftelse) urkund
Controversies  kontroverser/tvister
Courtesy votes  artighetsomröstning
D
Debatable  omtvistligt
Debate diskutera/överväga
Dilatory  förhalande, okynnes
Discharge a committee  avtacka (ett utskott/nämnd)
Discussion  diskussion
Dismiss (a committee)  avskeda (ett utskott/nämnd)
Dissolution of assembly  upplösning
Division  formell (registrerad) votering
E
Elected invald
Elections  val
F
Favor  gilla/vara för
First meeting (of the new Board)  konstituerande sammanträde
Fix time of next meeting  fastställa tidspunkten för nästa sammanträde
Floor, get the  ordet, få
Floor, take the  ordet, ta
Floor, the  deltagarna, ledamöterna
G
General orders  givna föreskrifter/ reglemente
H
Hand ballot  öppen röstning/handuppsträckning
Have the floor  föra frågan/ha ordet
I
In order  är i ordning
Incidental motion  underordnad motion
Indefinitely  på obestämd tid
Interfere  motverka
Interrupt  avbryta
L
Lay on table  bordlägga (US) presentera motion (GB)
Limit debate  begränsa/inskränka
M
Majority majoritet
Make a motion
There are two kinds of motions – substantial and procedural. The first contains a proposal of some sort and is considered a main motion, while the second refers to how the proposal is to be dealt with or amended. Procedurella motions can also have to do with how the meeting proceeds.
väcka en, yrka 
Det finns två typer av yrkanden – substansiella och procedurella. Den första typen innehåller ett förslag av någon typ och anses en huvudmotion, medans den andra refererar till hur förslaget ska hanteras, ändras eller tilläggas.Procedurella motioner (yrkanden) syftar också till hur själva mötet fortgår.
Make a nomination, nominate  nominera
Meeting  sammanträde
Members  medlemmar/ledamöter/ombud
Minutes  protokoll
Motion  motion/yrkande
Motion to adjourn  adjourneringsyrkande 
Motion to table  yrka att bordlägga
Move the previous question  kräva omedelbar omröstning
Mover, who makes a motion  den som yrkar
N
Nominating committee  valberedning
Nominations  nominering
Nominations from the floor  allmän nominering
Notice for a meeting  kallelse
O
Objection  invändning
Objection to  invänder mot
Office  ämbete/ förtroendepost
Officers  presidiet, gruppens funktionärer
Open nominations  öppen nominering
Opposed  emot
Order  ordning
Order of business (agenda)  dagordning
Order of motions
The order of motions as presented in Robert’s Rules of Order is rather complicated. Basic is that if a main motion has been presented, it must be dealt with. Only points of order and requests for recess have precedence. Between main motions other procedural motions can be made, such as to adjourn. 
 rangordning 
Rangordning av motioner och yrkanden är en komplicerad sak. Grundidéen är att om en huvudfråga har tagits upp, så måste den hanteras. Under tiden den hanteras can bara ordningsfrågor och krav på avbrott (adjournering) tas upp. Mellan huvudfrågor kan andra procedurella yrkanden göras enligt ordförandens bedömning.
Order of the day  dagordning
Out of order  håller sig inte till saken/avviker
P
Parliamentary parliamentarisk
Parliamentary inquiry parliamentarisk  förfrågning/ordningsfråga
Parliamentary procedure parliamentarisk procedur
Parliamentary strategy parliamentarisk strategi
Pending motion pågående motion
Plurality röstövervikt/ pluralitet
Point of order  ordningsfråga
Postpone definitely uppskjuta till en bestämd tidspunkt
Postpone indefinitely uppskjuta till en obestämd tidspunkt
Precedence of motions rangordning
Premature motion förtidig 
Prescribed action ålagd/stadgad/ föreskriven
Presiding presidera/sitta som ordförande
Presiding officer ordförande
Previous question, move the den aktuella frågan (begära hantering av)
Primary motion  huvud/urmotion
Privileged motion företrädande motion
Procedure  procedur
Propriety  dekorum
Proscribed ej tillåten
Q
Question under consideration föreliggande eller aktuella frågan
Question! (call the question) omröstning, jag kräver omedelbar
Question, move the previous omröstning, efter votering
Question, order of  propositionsordning
Quorum domförhet, beslutsförhet
R
Recess  avbrott
Recognition  of speaker  erkännande/ge ordet till
Recommit  återremittera
Reconsider a motion  förnyat övervägande/ förnyad omprövning
Refer (a question)  remittera/överlämna
Renew (a motion) återuppväcka
Repeal (a motion)  återkalla
Report  rapport/redogörelse/berättelse
Reporting  rapportera/redogöra/avge berättelse/anmäla
Representatives  ledamöter/ombud
Request for  anhåller om 
Rescind an action  upphäva
Reverse an action  omvända
Rise to a point of order  väcka en ordningsfråga
Rise to a question of privilege väcka en företrädande fråga
Rise (to report) stå för att 
Rising to a point of information  kräva upplysning
Ruling  avgörande/beslut 
S
Second sekundera
Secondary motion  underordnad/härledd motion
Seconder  sekundant
Seconding a motion  sekundera
Seconding a nomination  instämma
Secret ballot  hemlig röstning
Secretary  sekreterare
Speakers list  talarlista
Special committee  uppdragsutskott
Special orders  särskilda föreskrifter
Standing ballot omröstning genom att resa sig
Standing committee permanent/ständigt utskott
Standing rules  reglemente
Statutory meeting  konstituerande sammanträde; stadgeenligt möte
Subsidiary motion  stödjande/anhängande motion
Substitute motion  ersättande motion
Supersede  undantränga
Suspend the rules  tillsvidare upphäva reglementet
Sustaining an appeal  godtaga/godkänna ett överklagande
T
Table  bordlägga
Tabulation  inregistrering/uppräkning
Take from table  återuppta
Take the floor  få ordet/ ta till orda
Teller  rösträknare
Tie vote  oavgjord omröstning
Treasurer  kassör
U
Unanimous vote  enhällig votering
Unqualified motion  okvalificerat motion
Urge defeat of motion  yrka avslag
V
Voice ballot  muntlig omröstning
Vote  röst
Voting  omröstning
Voting by show of hands  omröstning genom handvisning
Voting by standing  omröstning genom att resa sig
Voting by voice  muntlig omröstning
Voting by written ballot  skriftligt omröstning
W
Withdraw (a motion)  dra tillbaka
Written ballot  skriftlig röstning
Y
Yield the floor  lämna ifrån sig (talerätten)
Yield the word  tillerkänna (en annan rätten att yttra sig utan att lämna ifrån sig talerätten)